13 December 2014

SHIKANOYU - HotspaSHIKANOYU
181 YumotoNasu-gun, Nasu-machi 325-0301Tochigi Prefecture